Adatkezelési tájékoztató

 

 

I.              Az Adatkezelő adatai:

 

Kővári-Vágner Rudolf e.v

Székhely: 8146 Jenő, Köztársaság utca 27.

Nyilvántartási szám: 29508899

Adószám: 65912043127

E-mail cím: info@kovaristudio.hu

[a továbbiakban: Adatkezelő]

 

Jelen tájékoztató vonatkozásában Érintettnek minősül az a természetes személy, akinek személyes adatát az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli.

 

II.             Általános rendelkezések

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének megfelelően tartalmazza az Adatkezelő mindazon személyes adatkezelési tevékenységét, amely fotószolgáltatási tevékenységével összefüggésben az Érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogát érinti. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az Érintettek számára hozzáférhető és átlátható információt biztosítson adatkezelési folyamatairól.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató közvetlenül elérhető az Adatkezelő székhelyén, valamint az Adatkezelő üzemeltetése alatt álló www.kovaristudio.com cím alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), továbbá ilyen jellegű igény esetén Adatkezelő e-mailben is biztosítja a tájékoztatóhoz való hozzáférést, illetve annak értelmezését.

III. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó rendelkezések

 

III.1. A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelő a Weboldal kapcsolat felületén keresztül, valamint az ott feltüntetett e-mail címén és telefonszámán biztosít elérhetőséget a tevékenységére vonatkozó megkereséseivel összefüggésben.

 

Telefonos megkeresés esetén az Érintett neve, telefonszáma, az általa megadott esetleges egyéb személyes adatok, valamint hangja, mint személyes adat képezi az adatkezelés tárgyát. A hívás ugyanakkor nem kerül rögzítésre, annak visszajátszására az Adatkezelőnek nincs módja.

 

A Weboldalon vagy e-mailben történő megkeresés esetén az Érintett neve, e-mail címe és az általa megadott egyéb személyes adatok kezelése történik a megkeresés megválaszolásához szükséges körben.

 

A kapcsolattartással összefüggő adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel tesz meg. Az Érintett e-mailben vagy telefonon bármikor jogosult a további kapcsolattartás megszüntetését kezdeményezni, amely az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás alapján végzett adatkezelést nem teszi utólag jogellenessé.

 

A kapcsolattartási adatokat Adatkezelő nem használja fel direkt marketing céljából.

 

A kapcsolatfelétellel összefüggő személyes adatok tárolásának időtartama az alábbi szempontok szerint alakul:

a)    amennyiben a megkeresés alapján megbízás jön létre, úgy a kapcsolattartási adatok a szerződés teljesítésének céljából, az ott meghatározott időtartamban kerül megőrzésre, esetleges felhasználásra;

b)    ha nem jön létre megbízás, úgy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 6 hónap elteltével Adatkezelő a kapcsolatfelvételi adatokat és a kapcsolódó egyeztetések anyagait törli az adatbázisaiból,

c)    ha az Érintett visszavonja a hozzájárulását, úgy annak közléséig;

 

III.2. A megbízás teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásaira vonatkozó megbízást teljesíteni tudja, a vele szerződő Félnek, mint Érintettnek az alábbi személyes adatait szükséges megadnia:

Ø az Érintett neve;

Ø az Érintett személyazonosító adatai;

Ø az Érintett kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím);

Ø az Érintettnek a felvételeken látható képmása; videófelvételek esetén hangja;

 

Az adatkezelés jogalapja a megbízási szerződés teljesítése. Adatkezelő az Érintett kapcsolattartási adatait kizárólag a megbízás teljesítésének elősegítése, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége céljából használja fel.

 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelőnek nem áll módjában szerződést kötni az Érintettel, ugyanis a fentiekben meghatározott bámely adat hiánya a teljesítés akadályát képezi.

 

Adatkezelő a szerződés teljesítésével összefüggésben kezelt személyes adatokat a szerződésre irányadó polgári jogi elévülési idő lejártáig kezeli, amennyiben a személyes adat nem minősül egyúttal a következő pont szerinti számlázási adatnak is.

 

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése során készített „nyers” felvételeket a szerződéskötéstől számított 10 hónapig őrzi meg és tárolja, míg a megbízó részére átadott, kidolgozott felvételek digitális másolati példányait az esetleges garanciális igények teljesítése érdekében, a fentiekben meghatározott elévülési idő lejártáig őrzi meg. Ezen határidők lejártát követően az Adatkezelőnek nem áll módjában a felvételekhez való hozzáférési igényt teljesíteni.

 

III.3. A számlázással összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelő a szerződés teljesítésével összefüggő bizonylatadási kötelezettsége teljesítése céljából az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

Ø az Érintett neve;

Ø az Érintett számlázási címe;

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése. Adatkezelő az irányadó számviteli jogszabályoknak megfelelően a számlán szereplő személyes adatokat a bizonylatok megőrzésére irányadó 8 évig őrzi meg.

 

A számlázási adatokhoz az Adatkezelő által megbízott alábbi könyvelő, mint adatfeldolgozó fér hozzá a könyveléssel összefüggő feladatok teljesítése céljából:

 

BD Center Kft.

székhely: 8222 Balatonalmádi, Bartók Béla út 28.


III.4. Referencia célú felhasználás

 

Adatkezelő szolgáltatása népszerűsítése céljából referencia fotókat tesz közzé Weboldalán, illetve az üzemeltetése alatt álló közösségi média felületeken (Facebook: Kővári Stúdió oldala, Instagram: kovariphotostudio).

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adat az Érintettnek a fotón látható képmása. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő erre rendszeresített nyilatkozatmintájának kitöltésével vagy egyéb igazolható módon ad meg az Adatkezelő részére.

 

Az Érintett e-mailben vagy az Adatkezelő székhelyére címzett írásbeli nyilatkozatban bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását, amely esetben az Adatkezelő 10 munkanapon belül eltávolítja a visszavonással érintett fotót. Egyéb esetben az adatkezelés időtartama az Adatkezelő belátásán múlik, aki szabadon eltávolíthatja a referencia fotókat vagy megszüntetheti a vonatkozó felületeit.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az addig megvalósult adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő nem vállal felelősséget a referencia céllal közzétett fotók harmadik személy általi esetleges jogellenes felhasználásért. Ennek kockázatát az Érintett köteles mérlegelni a hozzájárulás megadása előtt.

 

Adatkezelő Weboldala az alábbi tárgyhelyszolgáltatót veszi igénybe, mint adatfeldolgozót:

 

BlazeArts Kft.

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

 

III.5. Felvételek felhasználása fotópályázaton, kiállításon

 

Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja a képmását tartalmazó felvétel(eke)t fotópályázaton vagy kiállításon való részvétel céljából.

 

Ilyen esetben az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység a felvételek, mint személyes adatot tartalmazó fájlok továbbítása. További személyes adatok, így különösen az Érintett neve sosem kerül továbbításra az Adatkezelő részéről.

 

A fotópályázat vagy kiállítás szervezője önálló adatkezelőként felelős általa végzett adatkezelési tevékenységekét, amiért Adatkezelő nem vállal felelősséget. A szervező személyéről és a részvételi, adatkezelési feltételekről Adatkezelő az adattovábbítást megelőzően tájékoztatja az Érintettet.

 

Az adattovábbítás, mint adatkezelési tevékenység jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő erre rendszeresített nyilatkozatmintájának kitöltésével vagy egyéb igazolható módon ad meg az Adatkezelő részére.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy hozzájárulásának visszavonására az adattovábbítás teljesítéséig van lehetősége, azt követően a fotópályázat/kiállítás szervezőjénél van lehetőség tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

 

III.6. A hozzájárulások adminisztrálásához kapcsolódó adatkezelés

 

Abban az esetben, ha a referencia célú vagy fotópályázati/kiállítási célú adatkezelés Érintettje nem áll az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban, úgy Adatkezelő a jogszerű felhasználás igazolására írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot szerez be az Érintettől, amelyen az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

Ø az Érintett neve;

Ø az Érintett személyazonosító adatai;

Ø az Érintett lakcíme;

Ø esetlegesen az Érintett arra vonatkozó személyes adata, hogy szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult;

 

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat az adatkezelés vonatkozó időtartama alatt és az adatkezelés megszűnését követő 5 évig őrzi meg annak céljából, hogy bárminemű jogvita esetén a hozzájárulás megadását igazolni tudja.

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Érintett hozzájárulásának megadását az adatkezelés időtartama alatt és azt követően akkor is igazolni tudja, ha az Érintett a képmására vonatkozó hozzájárulását utóbb visszavonja.


III.7. A panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelő a fogyasztói panaszokat a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően biztosítja a megbízók részére, amellyel összefüggésben az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor.

 

Postai úton vagy e-mailben érkező fogyasztói panasz esetén a panaszban feltüntetett személyes adatok továbbá a panasz Adatkezelővel való közlése szerinti kapcsolattartási adatok (levelezési cím vagy e-mail cím).

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapját a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a képezi. A panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő a törvényben meghatározott 3 évig őrzi meg.

 

III.8. Rendezvényekkel összefüggő adatkezelés

 

Amennyiben Adatkezelő rendezvényeken lát el megbízást (függetlenül annak privát vagy nyilvános jellegétől), úgy felmerülhet annak igénye, hogy Adatkezelő a rendezvény szervezőjének, lebonyolítójának, ott megbízást teljesítő egyéb közreműködőjének, szolgáltatójának kapcsolattartási adatait is beszerzi a megbízójától.

 

Az adatkezelés célja ebben az esetben kapcsolatfelvétel az érintett személlyel a rendezvénnyel kapcsolatos kérdések egyeztetése érdekében. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a rendezvényre vonatkozó megbízása teljesítését a szükséges információk beszerzésével, egyeztetésével elősegítse.

 

A kapcsolattartási adatokat az Adatkezelő a rendezvény végéig őrzi meg.

 

I.              Jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

Hozzáférés

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Helyesbítés

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törlés és korlátozás

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

§ a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

§ a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

§ közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

§ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatóság

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Felhívjuk az érinttetek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Érintett az adatkezeléssel összefüggő észrevételeit vagy panaszait az Adatkezelővel írásban, a székhelyére címzett postai küldeménnyel vagy e-mailben közölheti, amelyre Adatkezelő minden esetben 30 napon belül írásban reagál.

 

Az Érintett – a személyes adatok kezelésével összefüggő jogsértés esetén - panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Továbbá, az Érintett az Adatkezelővel szemben személyiségi jogainak megsértése esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 2023. április 6. napjától hatályos.


Kezdhetjük?